(0-2xx) xx-xx-xx

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Karl Marks 57

Orașul Basarabeasca

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

ANUNȚ concurs de ocupare a funcției publice vacante pentru funcția de specialist.

03-11-2017, 07:36

 ANUNȚ

Primăria or. Basarabeasca anunță concurs de ocupare a funcției publice vacante pentru funcția de specialist.

Actele urmează a fi prezentate în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe adresa: or. Basarabeasca str. K. Marx, 57.

În avantaj vor fi candidaturile care au experiență de lucru în organele serviciului public, cunosc legislația Republicii Moldova și posedă cunoștințe de operare pe calculator: WORD, EXCEL.

Informații suplimentare la numărul de telefon: 0-297-22-6-6

Candidații, în termen de 20 de zile, de la data publicării anunțului în ediția periodică, pot depune următoarele actele pentru participare la concurs, după cum urmează:

  • formularul de participare la concurs;
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii;
  • copia carnetului de muncă;
  • certificatul medical;
  • cazierul judiciar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu originalele, pentru a fi verificată veridicitatea lor.

Documentele se depun în anticamera Primăriei or. Basarabeasca sau pe adresa electronică : primăria.basarabeasca@yandex.ru

Informații suplimentare la numărul de telefon:  0-297-22-6-60

Atribuţiile SCITL:

 

 În corespundere cu domeniul său de activitate, SCITL este obligat:

-să acţioneze în strictă conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul fiscal şi alte acte normative;

-să trateze cu respect şi corect contribuabilul, reprezentantul acestuia, alţi participanţi la raporturile fiscale;

-să popularizeze legislaţia fiscală;

-să informeze contribuabilul, în cazurile prevăzute de legislaţia fiscală sau la solicitarea acestuia, despre drepturile şi obligaţiile lui;

-să informeze contribuabilul, la cerere, despre impozitele şi taxele în vigoare, despre modul şi termenele lor de achitare şi despre actele normative respective;

-să primească şi să înregistreze cereri, comunicări şi alte informaţii despre încălcările fiscale şi să le verifice, după caz;

-să examineze petiţiile, cererile şi reclamaţiile, în modul stabilit de legislaţie;

-să efectueze controale fiscale şi să întocmească actele de rigoare;

-să verifice, în timpul controalelor fiscale, documentele de evidenţă şi dările de seamă fiscale ale contribuabilului;

-la cererea scrisă a contribuabilului, în care se indică destinaţia certificatului, să elibereze certificate ce atestă lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget la plăţile administrate;

-să ţină evidenţa contribuabililor ale căror obligaţii fiscale sînt calculate de SCITL, precum şi evidenţa acestor obligaţii fiscale, inclusiv a restanţelor, să transfere la buget sumele încasate ca impozite, taxe, majorări de întîrziere (penalităţi), amenzi, conform legislaţiei fiscale şi în modul stabilit de Guvern;

-să întocmească, cu concursul subdiviziunii teritoriale a Serviciului Fiscal de Stat, avizele de plată a obligaţiilor fiscale, să distribuie gratuit contribuabililor formularele tipizate de dări de seamă fiscale;

-să remită contribuabililor, conform legislaţiei fiscale, avizele de plată a obligaţiilor fiscale, precum şi deciziile emise;

-să prezinte lunar, nu mai tîrziu de data de 3 a fiecărei luni, în modul stabilit de Guvern, subdiviziunii teritoriale a Serviciului Fiscal de Stat dările de seamă fiscale privind impozitele şi taxele administrate;

-să efectueze, la cererea contribuabilului, compensarea sau perfectarea materialelor pentru restituirea sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite;

-în cazul depistării unei încălcări fiscale şi neîndeplinirii cerinţelor legale ale funcţionarului fiscal şi/sau perceptorului fiscal, să emită decizii privind aplicarea de sancţiuni;

-să exercite alte obligaţii prevăzute expres de legislaţia fiscală.

- exerciții și alte atribuții prevăzute de lege sau impuse de primar.

Bibliografia concursului:

 

1. Constitutia RM 29 iulie 1994

 2. Lege  cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI  din    04.07.2008

3. Lege privind administraţia publică locală nr. 436-XVI  din  28.12.2006

4.  Lege Codul fiscal nr. 1163-XIII  din  24.04.1997

5. Lege privind finanţele publice locale  nr. 397-XV  din  16.10.2003

6. Lege cu privire la petiţionare nr. 190-XIII  din  19.07.94

7. Lege a finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181  din  25.07.2014