Primăria orașului Basarabeasca http://primariabessarabka.md ANUNȚ concurs de ocupare a funcției publice vacante pentru funcția de specialist. http://primariabessarabka.md/ro/topost/506  ANUNȚ Primăria or. Basarabeasca anunță concurs de ocupare a funcției publice vacante pentru funcția de specialist. Actele urmează a fi prezentate în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe adresa: or. Basarabeasca str. K. Marx, 57. În avantaj vor fi candidaturile care au experiență de lucru în organele serviciului public, cunosc legislația Republicii Moldova și posedă cunoștințe de operare pe calculator: WORD, EXCEL. Informații suplimentare la numărul de telefon: 0-297-22-6-6 Candidații, în termen de 20 de zile, de la data publicării anunțului în ediția periodică, pot depune următoarele actele pentru participare la concurs, după cum urmează: formularul de participare la concurs; copia buletinului de identitate; copiile diplomelor de studii; copia carnetului de muncă; certificatul medical; cazierul judiciar. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu originalele, pentru a fi verificată veridicitatea lor. Documentele se depun în anticamera Primăriei or. Basarabeasca sau pe adresa electronică : primăria.basarabeasca@yandex.ru Informații suplimentare la numărul de telefon:  0-297-22-6-60 Atribuţiile SCITL:    În corespundere cu domeniul său de activitate, SCITL este obligat: -să acţioneze în strictă conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul fiscal şi alte acte normative; -să trateze cu respect şi corect contribuabilul, reprezentantul acestuia, alţi participanţi... Fri, 03 Nov 2017 07:36:12 +0000 Regula plasarea afișelor electorale http://primariabessarabka.md/ro/topost/501   Fri, 07 Oct 2016 10:41:49 +0000 http://primariabessarabka.md/ro/topost/312 Noutati primariei Wed, 22 Apr 2015 13:41:20 +0000 s.Sadaclia http://primariabessarabka.md/ro/topost/322 Wed, 08 Apr 2015 10:43:16 +0000 CAPITOLUL III Modul de stabilire şi plată a ajutorului social Secţiunea 1 Depunerea cererii http://primariabessarabka.md/ro/topost/320 6. Pentru determinarea dreptului la ajutor social şi la ajutor pentru perioada rece a anului, solicitantul sau reprezentantul legal al familiei, trebuie să depună cerere pentru acordarea ajutorului social (anexa nr.1 la prezentul Regulament).     [Pct.6 modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     7. Membrul desemnat de familie pentru depunerea cererii de ajutor social (solicitantul), este ales în mod voluntar dintre membrii cu capacitate deplină de exerciţiu, iar alegerea acestuia este dovedită prin semnăturile aplicate pe cererea de solicitare a ajutorului social de către toţi membrii adulţi ai familiei.     8. Împreună cu cererea, solicitantul prezintă actele de identitate ale tuturor membrilor familiei şi, în mod obligatoriu, anexează la cerere certificatul privind componenţa familiei, copia actului de identitate şi legitimaţia de şedere temporară sau actul de identitate, eliberat de autorităţile competente, în cazul cetăţenilor străini, apatrizilor sau refugiaţilor iar, după caz, următoarele acte confirmative:     a) copia actului ce confirmă gradul şi termenul invalidităţii/severităţii;     b) certificatul de salariu de la locul de muncă cu indicarea mărimii salariului net;     [Pct.8 lit.b) în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     c) certificatul confirmativ de la organele abilitate sau copia documentelor ce confirmă dreptul deţinătorului de teren privind... Wed, 08 Apr 2015 09:55:21 +0000 CAPITOLUL II Dreptul la ajutor social http://primariabessarabka.md/ro/topost/319 2. Dreptul la ajutor social şi la ajutor pentru perioada rece a anului îl au familiile defavorizate, membrii cărora sînt cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni ai altor state, apatrizi sau refugiaţi, care au domiciliu în Republica Moldova, conform legislaţiei.     [Pct.2 modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     3. De dreptul la ajutor social şi la ajutor pentru perioada rece a anului beneficiază familia defavorizată în cazul în care toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin una din următoarele situaţii:     [Pct.3 al.1) modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     a) au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislaţiei;     b) sînt persoane încadrate în grade de invaliditate;     c) sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul şi nu refuză un loc de muncă sau participarea la servicii de stimulare a ocupării forţei de muncă şi la lucrări publice oferite de agenţii;     [Pct.3 al.1), lit.c) în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     d) se află în perioada dintre săptămîna a 30-a de sarcină şi săptămîna a 12-a după naştere, în cazul în care copilul se naşte mort... Wed, 08 Apr 2015 09:53:17 +0000 CAPITOLUL I Dispoziţii generale http://primariabessarabka.md/ro/topost/318  1. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarea semnificaţie:     familie – două sau mai multe persoane care locuiesc în aceeaşi locuinţă şi se întreţin dintr-un buget comun. Beneficiază de drepturile de familie şi orice persoană adultă care nu face parte dintr-o familie.     [Pct.1 noţiunea în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     [Pct.1 noţiunea modificată prin HG37 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.74; în vigoare 01.02.10]     copil – orice persoană sub vîrsta de 18 ani, iar în cazul în care aceasta îşi continuă studiile în instituţiile de învăţămînt la cursurile de zi, pînă la absolvirea instituţiei respective, însă cel mult pînă la atingerea vîrstei de 23 ani;     solicitant – unul dintre membrii familiei, cu capacitatea deplină de exerciţiu, sau reprezentantul legal al familiei ce depune cererea de acordare a ajutorului social;     beneficiar – familia defavorizată căreia i-a fost stabilit dreptul la ajutor social.     ajutor pentru perioada rece a anului – plată lunară fixă, în bani, acordată familiei defavorizate pentru lunile ianuarie-martie şi noiembrie-decembrie;     [Pct.1 noţiunea introdusă prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     locuinţă – reşedinţă curentă;      [Pct.1 noţiunea introdusă prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     vehicul – sistem mecanic cu autopropulsie, destinat transportului de persoane sau de bunuri, echipat şi/sau nu cu... Wed, 08 Apr 2015 09:50:15 +0000 Angajam contabil programist in centru de tineret http://primariabessarabka.md/ro/topost/313 Wed, 08 Apr 2015 05:37:07 +0000 Prima noutate http://primariabessarabka.md/ro/topost/310 Tue, 07 Apr 2015 12:47:23 +0000 LEGE Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional http://primariabessarabka.md/ro/topost/316 Thu, 13 Nov 2008 09:10:59 +0000 LEGE Nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală http://primariabessarabka.md/ro/topost/314 Thu, 28 Dec 2006 08:46:10 +0000 COD Nr. 154 din 28.03.2003 CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA http://primariabessarabka.md/ro/topost/317 Fri, 28 Mar 2003 09:14:55 +0000